แสดงรายการ

ชื่อเอกสาร : การลงพื้นที่ตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ
ด้วย นายไพศาล วุทฒิลานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดลงพื้นที่ตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติ รอบที่ ๑ และนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agenda Based) และการตรวจราชการกรณีพิเศษ เพื่อกำกับ ติดตามประเมินผล การจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ณ จังหวัดสระแก้ว ปราจีนบุรี และนครนายก

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปตามนโยบายการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ จึงขอความอนุเคราะห์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ดำเนินการประสานสถานศึกษาหน่วยรับตรวจ รายงานผลการดำเนินงานตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

เอกสารประกอบ 1
เอกสารประกอบ 2
 
กลับไปหน้าก่อน...