แสดงรายการ

ชื่อเอกสาร : การตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ
ด้วย นายไพศาล วุทฒิลานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดลงพื้นที่                ตรวจราชการ เขตตรวจราชการที่ ๙ ตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติ                  รอบที่ ๑ พร้อมทั้งกำหนดการรายงานผลการดำเนินงานตามแบบรายงานนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พื้นที่                                      เขตตรวจราชการที่ ๙ รอบที่ ๑ ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๔
เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปตามนโยบาย                          การตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ จึงขอความอนุเคราะห์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา                        ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ตามแบบรายงานที่ส่งมาพร้อมนี้ โดยส่งเอกสารรูปเล่ม ถึงสำนักงานศึกษาธิการภาค ๙ พร้อมไฟล์รูปเล่มรายงาน ที่อีเมลล์ nfetakk@gmail.com ภายในวันที่ 19 มีนาคม 2564

เอกสารประกอบ 1
 
กลับไปหน้าก่อน...