แสดงรายการ

ชื่อเอกสาร : แผนปฏิบัติการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
เพื่อให้การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๓ มีกรอบการปฏิบัติงานตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวง ตลอดจนมีแนวทางในการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเวลาที่กำหนด รวมทั้งหน่วยรับตรวจได้รับทราบแนวทางและรูปแบบการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล สามารถสรุปและรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะให้แก่ผู้ตรวจราชการกระทรวง และกระทรวงศึกษาธิการรับทราบ เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาและพัฒนาการดำเนินงานตามนโยบายให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของแผนการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เอกสารประกอบ 1
 
กลับไปหน้าก่อน...