แสดงรายการ

ชื่อเอกสาร : รายงานผลการลงพื้นที่ตรวจราชการ 2-4 มีนาคม 2564 พื้นที่จังหวัดสระแก้ว ปราจีนบุรี และนครนายก
สำนักงานศึกษาธิการภาค ๙ ได้จัดทำรายงานผลการตรวจราชการ ตามนโยบาย          การตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติ รอบที่ ๑ และนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agenda Based) และการตรวจราชการกรณีพิเศษ เพื่อกำกับติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) พื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๙ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้
เอกสารประกอบ 1
 
กลับไปหน้าก่อน...