แสดงรายการ

ชื่อเอกสาร : คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการติดตาม ประเมินผล และรายงานการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นสู่การปฏิบัติระดับพื้นที่ เขตตรวจราชการที่ ๙
ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ส่ง คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป. 183/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล และรายงานการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นสู่การปฏิบัติระดับพื้นที่ มายังสำนักงานศึกษาธิการภาค ๙ และสำนักงานศึกษาธิการภาค ๙ ได้จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการสนับสนุนการติดตาม ประเมินผล และรายงานการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นสู่การปฏิบัติระดับพื้นที่ เขตตรวจราชการที่ ๙ เรียบร้อยแล้ว นั้น

เพื่อให้การดำเนินงาน การติดตาม ประเมินผล และรายงานการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นสู่การปฏิบัติระดับพื้นที่ เขตตรวจราชการที่ ๙ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเห็นควรส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการสนับสนุนการติดตาม ประเมินผล และรายงานการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นสู่การปฏิบัติระดับพื้นที่ เขตตรวจราชการที่ ๙ ไปยังศึกษาธิการจังหวัดทุกแห่ง พร้อมทั้งสำเนาคำสั่งแจ้งบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค ๙ ที่มีรายชื่อในคำสั่งดังกล่าว เพื่อทราบและดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

รายละเอียดตามไฟล์แนบท้ายนี้

เอกสารประกอบ 1
 
กลับไปหน้าก่อน...