แสดงรายการ

ชื่อเอกสาร : แบบประเมินพฤติกรรมสุขภาพนักเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ระลอกใหม่ในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (กรณีนักเรียนติดเชื้อยืนยัน)
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด แจ้งสถานศึกษาที่มีนักเรียนติดเชื้อยืนยัน พื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๙ ตอบแบบสอบถามในแบบประเมินพฤติกรรมสุขภาพนักเรียนในสถานการณ์               การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ระลอกใหม่ในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1             ปีการศึกษา 2564 (กรณีนักเรียนติดเชื้อยืนยัน) และรายงานข้อมูลรายชื่อสถานศึกษาที่ผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรอื่นของสถานศึกษาติดเชื้อยืนยัน ตามแบบรายงานที่ส่งมาพร้อมนี้
เอกสารประกอบ 1
 
กลับไปหน้าก่อน...