แสดงรายการ

ชื่อเอกสาร : กำหนดการตรวจราชการเพื่อติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการด้านสาธารณสุขในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ (เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔)
กำหนดการตรวจราชการเพื่อติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการ ตามมาตรการด้านสาธารณสุขในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ (เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔)

เอกสารประกอบ 1-กำหนดการ
เอกสารประกอบ 2-ไฟล์แบบติดตาม .pdf
เอกสารประกอบ 3-ไฟล์แบบติดตาม .docx

เอกสารประกอบ 1
เอกสารประกอบ 2
เอกสารประกอบ 3
 
กลับไปหน้าก่อน...