แสดงรายการ

ชื่อเอกสาร : คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป 904/2564 เรื่อง มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป 904/2564 เรื่อง มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2564
เอกสารประกอบ 1
 
กลับไปหน้าก่อน...