แสดงรายการ

ชื่อเอกสาร : การรายงานผลการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เพื่อให้การรายงานผลการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการตรวจราชการการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2560 จึงขอความอนุเคราะห์ ศธจ.ทุกแห่ง พื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 จัดส่งรายงานฯ ***ภายในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ***
โดยท่านสามารถดาวน์โหลดแบบรายงานผลการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ตามไฟล์แนบนี้

เอกสารประกอบ 1
 
กลับไปหน้าก่อน...