แสดงรายการ

ชื่อเอกสาร : แบบรายงานข้อมูลพื้นฐานเพื่อการประสานงานตรวจราชการ (รายชื่อผู้ประสานงานตรวจราชการในพื้นที่)
ขอความกรุณาสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด กรอกข้อมูลพร้อมทั้งจัดส่งไฟล์รายงาน ได้ที่ nfetakk@gmail.com ภายในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565
เอกสารประกอบ 1
 
กลับไปหน้าก่อน...