แสดงรายการ

ชื่อเอกสาร : การกำกับ ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการด้านสาธารณสุขในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 2/2564 ระยะที่ 3 (เดือนกุมภาพันธ์- 25 มีนาคม 2565)
ศธภ.9 ขอส่งกำหนดการตรวจราชการและ แบบรายงานสถานศึกษารับการตรวจฯ ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 ตามเอกสารแนบท้ายนี้
เอกสารประกอบ 1
เอกสารประกอบ 2
 
กลับไปหน้าก่อน...