แสดงรายการ

ชื่อเอกสาร : ข้อมูลพื้นฐานเพื่อการประสานงานตรวจราชการ (รายชื่อผู้ประสานงานตรวจราชการ)
กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล ได้รับข้อมูลจากทุกจังหวัดเรียบร้อยแล้ว จึงดำเนินการรวบรวม และจัดทำเป็นภาพรวมของสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 เพื่อผู้เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานประสานงานหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่ต่อไป

1.ไฟล์ pdf
2. ไฟล์ excel

เอกสารประกอบ 1
เอกสารประกอบ 2
 
กลับไปหน้าก่อน...