แสดงรายการ

ชื่อเอกสาร : รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่ง พรบ.ป้อกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559
รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่ง พรบ.ป้อกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559 ตามประกาศสำนักงาน ปป. ที่ 17/2560 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560
เอกสารประกอบ 1
 
กลับไปหน้าก่อน...