แสดงรายการ

ชื่อเอกสาร : คำสั่งมอบหมายให้ผู้ตรวจราชฯ รับผิดชอบการตรวจราชการและติดตามประเมินผล ตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ สป.101/2565
คำสั่งมอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบการตรวจราชการและติดตามประเมินผล ตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ที่ สป.101/2565
ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565
รายละเอียดตามไฟล์แนบ

เอกสารประกอบ 1
 
กลับไปหน้าก่อน...