แสดงรายการ

ชื่อเอกสาร : รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 7 แห่ง พรบ.ป้อกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559
รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 7 แห่ง พรบ.ป้อกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559 ตามประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร.6/2560 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2560
เอกสารประกอบ 1
 
กลับไปหน้าก่อน...