แสดงรายการ

ชื่อเอกสาร : คู่มือการตรวจราชการ เขตตรวจราชการที่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เพื่อให้การตรวจราชการเป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา พ.ศ. 2560 และเพื่อให้การตรวจราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุด จึงได้จัดทำคู่มือการตรวจราชการ เขตตรวจราชการที่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อใช้เป็นแนวทางสำหรับการปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อสนับสนุนการตรวจราชการและหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในเขตตรวจราชการที่ 9 ในการขับเคลื่อนนโยบายที่สำคัญของรัฐบาลและยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายและเกิดประโยชน์สูงสุด


เอกสารประกอบ 1
 
กลับไปหน้าก่อน...