แสดงรายการ

ชื่อเอกสาร : คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป 165/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่่อนและติดตามประเมินผลประเด็นนโยบายเร่งด่วนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป 165/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่่อนและติดตามประเมินผลประเด็นนโยบายเร่งด่วนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 24 มีนาคม 2565
เอกสารประกอบ 1
 
กลับไปหน้าก่อน...