แสดงรายการ

ชื่อเอกสาร : การติดตามการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ตามคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป. 1๖๕/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลประเด็นนโยบายเร่งด่วน ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 24 มีนาคม 2565 โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลฯ เป็นรายเขตตรวจราชการ 1 - 18  รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑  
ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย            ที่กำหนด จึงขอความอนุเคราะห์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดทุกแห่งในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๙ ดำเนินการดังนี้
1. จัดทำสรุปรายงานผลการติดตามการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในภาพรวมของแต่ละจังหวัด
2. ประสานงานหน่วยรับตรวจที่ได้รับการตรวจติดตามจากคณะกรรมการฯ ในระยะที่ ๑ ให้รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒
3. จัดส่งข้อมูลตามข้อ 1 และ 2 มายังสำนักงานศึกษาธิการภาค ๙ ทางอีเมลล์ nfetakk@gmail.com   และ Thanyatorntree@gmail.com ภายในวันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565

เอกสารประกอบ 1
เอกสารประกอบ 2
 
กลับไปหน้าก่อน...