แสดงรายการ

ชื่อเอกสาร : รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา6 และ 15 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559

เอกสารประกอบ 1
 
กลับไปหน้าก่อน...