แสดงรายการ

ชื่อเอกสาร : การติดตามการเปิดภาคการศึกษาที่ 1/2565 ของสถานศึกษา ตามหลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 37)
ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียน           หรือสถาบันการศึกษาตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 37) ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 รายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย 1  ดังนั้น เพื่อให้สถานศึกษาในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค ๙ สามารถดำเนินการตามหลักเกณฑ์ฯ ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 จึงกำหนดให้มีการติดตามการเปิดภาคการศึกษา ที่ 1/2565 ของสถานศึกษา ภายใต้ มาตรการรองรับการเปิดภาคการศึกษาที่ 1/2565 เพื่อจัดการเรียน            การสอนแบบ on site ตามข้อกำหนด 6 มาตรการหลัก (DMHT-RC), 6 มาตรการเสริม (SSET-CQ) และแนวทาง 7 มาตรการเข้มสำหรับสถานศึกษา พื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ สถานศึกษา ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย 2
เอกสารประกอบ 1
เอกสารประกอบ 2
 
กลับไปหน้าก่อน...