แสดงรายการ

ชื่อเอกสาร : การกำกับ ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการด้านสาธารณสุขในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1/2565 (เดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2565)
เรื่อง     การกำกับ ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการด้านสาธารณสุขในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1/2565 (เดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2565)
เรียน    ศึกษาธิการจังหวัดตราด
สิ่งที่ส่งมาด้วย   1. กำหนดการลงพื้นที่การตรวจราชการฯ
            2. แบบรายงานสถานศึกษาหน่วยรับตรวจ
ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้แจ้งขอความร่วมมือ ศึกษาธิการภาคทุกแห่ง ลงพื้นที่ตรวจ ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการด้านสาธารณสุข                        ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ (เดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2565)
ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินการตามประเด็นดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงขอความอนุเคราะห์ท่าน แจ้งสถานศึกษาตามกำหนดการ รับการตรวจ ในวันที่ 20 มิถุนายน 2565 และรายงานข้อมูลตามแบบรายงาน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้สามารถ ดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วย ตามเอกสารแนบท้ายนี้  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

เอกสารประกอบ 1
เอกสารประกอบ 2
 
กลับไปหน้าก่อน...