แสดงรายการ

ชื่อเอกสาร : รายชื่อโรงเรียน ICU เขตพื้นที่การศึกษา เขตตรวจราชการที่ 3
กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล ได้ดำเนินการรวบรวมรายชื่อโรงเรียน ICU ของทุกเขตพื้นที่การศึกษา เขตตรวจราชการที่ 3 ซึ่งมีจำนวนทั้งหมด 155 โรงเรียน แยกตามสภาพวิกฤต สำหรับหน่วยงานในพื้นที่ ใช้เป็นฐานข้อมูลในการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง ตามนโยบายการตรวจราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ข้อ 7
เอกสารประกอบ 1
 
กลับไปหน้าก่อน...