แสดงรายการ

ชื่อเอกสาร : แบบรายงานการตรวจราชการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการปีงบประมาณ 2561 (นโยบายที่ 1-13)
กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการภาค 3 ได้ดำเนินการรวบรวมไฟล์ แบบรายงานการตรวจราชการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการปีงบประมาณ 2561 นโยบายที่ 1-13 มาดังเอกสารแนบท้ายนี้
เพื่ออำนวยความสะดวก สำหรับหน่วยงานในพื้นที่ใช้ในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องต่อไป

เอกสารประกอบ 1
 
กลับไปหน้าก่อน...