แสดงรายการ

ชื่อเอกสาร : เอกสาร คู่มือการสร้างแบบสอบถามออนไลน์ และการแปลงแบบสอบถามออนไลน์เป็น QR Code
กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการภาค 3 ได้จัดทำคู่มือการสร้างแบบสอบถามออนไลน์ และการแปลงแบบสอบถามออนไลน์เป็น QR Code (อย่างง่าย) เพื่ออำนวยความสะดวก สำหรับผู้สนใจใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแบบสอบถามออนไลน์ และสร้าง QR Code เพื่อความเป็นมืออาชีพ
และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานต่อไปค่ะ

เอกสารประกอบ 1
 
กลับไปหน้าก่อน...