แสดงรายการ

ชื่อเอกสาร : สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการแจ้งความประสงคฺ์จะรับสมัครคัดเลือกข้าราชการระดับปฏิบัติงาน เพื่อย้าย โอน ไปดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ระดับปฏิบัติงาน

เอกสารประกอบ 1
 
กลับไปหน้าก่อน...