แสดงรายการ

ชื่อเอกสาร : ส่งสำเนาหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์
ขอส่งสำเนาหนังสือ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 0102/ว 589 ลว. 25 ม.ค. 61 เรื่องการขอรับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ(พ.ส.ร.)หรือเงินรางวัลสำหรับการสู้รบ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ แจ้งมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป
เอกสารประกอบ 1
 
กลับไปหน้าก่อน...