แสดงรายการ

ชื่อเอกสาร : ประกาศคณะกรรมการ พ.ส.ธ.
ด้วยสำนักงานฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (พ.ส.ธ.) ขอส่งประกาศประกาศคณะกรรมการ พ.ส.ธประจำงวดที่ 3/2561 (เดืิอนมีนาคม)เพื่อแจ้งให้สมาชิกและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติตาม ดังนี้
เอกสารประกอบ 1
 
กลับไปหน้าก่อน...