ข้อมูลกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
ทำเนียบกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
สำนักงานศึกษาธิการภาค 9นางธนิกา โรจนไพฑูรย์ทิพย์
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผลนางสาวอัจฉรา สำราญเฟื่องสุข
นักวิชาการศึกษาชำนาญการนางประภาวดี โกสิยารักษ์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการนางภัทรานิษฐ์ งามวงศ์น้อย
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ