ข้อมูลกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
ทำเนียบกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
สำนักงานศึกษาธิการภาค 9นางวรัญญภรณ์ ชาลีรักษ์
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการติดตามและประเมินผลนางสาวอัจฉรา สำราญเฟื่องสุข
นักวิชาการศึกษาชำนาญการนางภัทรานิษฐ์ งามวงศ์น้อย
นักวิชาการศุึกษาปฏิบัติการนาประภาวดี โกสิยารักษ์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ