ข้อมูลกลุ่มอำนวยการ
ทำเนียบกลุ่มอำนวยการ
สำนักงานศึกษาธิการภาค 9นายโชคชัย พรหมมาก
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการนางกุลจิรา พิธิยานุวัฒน์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ช่วยราชการสำนักงานศึกษาธิการภาค 3นางสาวสมนพร มูลสาร
พนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี