ข้อมูลกลุ่มอำนวยการ
ทำเนียบกลุ่มอำนวยการ
สำนักงานศึกษาธิการภาค 9นายโชคชัย พรหมมาก
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการนางสาวสมนพร มูลสาร
พนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี