ข้อมูลผู้อำนวยการกลุ่ม
ทำเนียบผู้อำนวยการกลุ่ม
สำนักงานศึกษาธิการภาค 9นายโชคชัย พรหมมาก
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการนางจันทรา เกียรติลุนสงฆ์
ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษานางธนิกา โรจนไพฑูรย์ทิพย์
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการติดตามและประเมินผลนายวรวุฒิ รัตนบริรักษ์
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษานายเสฐียรพงษ์ แก้ววิมล
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล