ข้อมูลผู้อำนวยการกลุ่ม
ทำเนียบผู้อำนวยการกลุ่ม
สำนักงานศึกษาธิการภาค 9



นายโชคชัย พรหมมาก
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ



นางจันทรา เกียรติลุนสงฆ์
ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา



นางวรัญญภรณ์ ชาลีรักษ์
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการติดตามและประเมินผล



นายวรวุฒิ รัตนบริรักษ์
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา