Untitled Document
ลำดับ ชื่อเอกสาร (*คลิกดูรายละเอียด) ผู้ส่ง
1 ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 ปีการศึกษา 2562 ผู้ดูแลระบบ
2 หลักสูตรพัฒนาศักยภาพศึกษานิเทศก์และครูผู้สอนในการสร้างเครื่องมือประเมินสมรรถนะผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ดูแลระบบ
3 ประธานกรรมการอาชีวศึกษาระดับภาค และระดับจังหวัด ผู้ดูแลระบบ
4 รายชื่อสถานศึกษาประเภทอาขีวศึกษา ในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 ผู้ดูแลระบบ
5 ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2561 ผู้ดูแลระบบ
6 แผนพัฒนาการศึกษาของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-23564 (ไฟล์ 4) กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา
7 แผนพัฒนาการศึกษาของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-23564 (ไฟล์ 3) กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา
8 แผนพัฒนาการศึกษาของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-23564 (ไฟล์ 2) กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา
9 แผนพัฒนาการศึกษาของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-23564 (ไฟล์ 1) กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา
10 รายชื่อสถาบันอุดมศึกษา/มหาวิทยาลัย ในสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา
11 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่เอกสารรายงานวิจัยฉบับย่อ กลุ่มอำนวยการ
12 ประชาสัมพันธ์ ผู้ดูแลระบบ
13 ผลการทดสอบ N - Net ผู้ดูแลระบบ
14 ผลการทดสอบ V-Net ผู้ดูแลระบบ
15 ขอส่งสำเนาหนังสือหน่วยงานราชการภายนอกเพื่อประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ
16 การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกและการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง จำนวน 2 ตำแหน่ง คือ ตำแหน่งตุลาการศาลปกครอง และตำแหน่งตุลาการประจำศาลปกครองชั้นต้น กลุ่มอำนวยการ
17 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานแผนปฏิบัติการ แผนปฏิบัติราชการ และแผนยุทธศาสตต์การศึกษา ผู้ดูแลระบบ
18 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (บทนำ ส่วนที่ 4-5) ผู้ดูแลระบบ
19 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (บทนำ ส่วนที่ 1-3) ผู้ดูแลระบบ
20 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงานศึกษาธิการภาค 3 ผู้ดูแลระบบ
21 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2562-2565)สำนักงานศึกษาธิการภาค 3 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ดูแลระบบ
22 แบบเก็บข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ผู้ดูแลระบบ
23 จำนวนสถานศึกษาภายในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 3 ผู้ดูแลระบบ
24 ข้อมูลผลการทดสอบระดับชาติ O-net ภายในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค .3 ผู้ดูแลระบบ
25 แผน 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) ผู้ดูแลระบบ