Untitled Document


๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ

ลำดับ ชื่อเอกสาร (*คลิกดูรายละเอียด) ผู้ส่ง
1 ดัชนีทางการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 ปีการศึกษา 2564 ผู้ดูแลระบบ
2 ดัชนีทางการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 ปีการศึกษา 2563 ผู้ดูแลระบบ
3 ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 ปีการศึกษา 2564 ผู้ดูแลระบบ
4 ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 ปีการศึกษา 2563 ผู้ดูแลระบบ
5 ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 ปีการศึกษา 2562 ผู้ดูแลระบบ
6 รายชื่อสถานศึกษาประเภทอาขีวศึกษา ในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 ผู้ดูแลระบบ
7 ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2561 ผู้ดูแลระบบ
8 รายชื่อสถาบันอุดมศึกษา/มหาวิทยาลัย ในสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา