Untitled Document
ลำดับ ชื่อเอกสาร (*คลิกดูรายละเอียด) ผู้ส่ง
1 รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 กลุ่มพัฒนาการศึกษา
2 รายงานผลการดำเนินงานโครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษาไทย เพื่อพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 กลุ่มพัฒนาการศึกษา
3 ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ กลุ่มพัฒนาการศึกษา
4 การตรวจราชการเพื่อติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการด้านสาธารณสุขในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ (เดือนธันวาคม ๒๕๖๔ - มกราคม ๒๕๖๔) จังหวัดจันทบุรี กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
5 ขอประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลการดำเนินงาน กลุ่มพัฒนาการศึกษา
6 การตรวจราชการเพื่อติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการด้านสาธารณสุขในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ (เดือนธันวาคม ๒๕๖๔ - มกราคม ๒๕๖๔) จังหวัดสระแก้ว กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
7 ขอแจ้งประชาสัมพันธ์เรื่องตราสัญญลักษณ์เนื่องในวาระครบรอบ 100 ปี ยุวกาชาดไทย กลุ่มพัฒนาการศึกษา
8 ขอแจ้งประชาสัมพันธ์และเผยแพร่สื่อความรู้ กลุ่มพัฒนาการศึกษา
9 แก้ไขประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด กลุ่มอำนวยการ
10 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มอำนวยการ
11 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มอำนวยการ
12 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด กลุ่มอำนวยการ
13 กำหนดการตรวจราชการเพื่อติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการด้านสาธารณสุขในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ (เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔) กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
14 แผนที่นำทางการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4 Roadmap) ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 ปีงบประมำณ พ.ศ.2564 กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา
15 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา
16 นวัตกรรมการปฏิบัติที่ดี Best Practice ภายใต้โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษาไทย เพื่อพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กลุ่มพัฒนาการศึกษา
17 การรายงานข้อมูลการฉีดวัคซีนผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด พื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค ๙ กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
18 รายงานผลการฉีดวัคซีนผู้เรียน ภาคเรียน 2/2564 พื้นที่เขตตรวจราชการที่ 9 กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
19 การรายงานผลการกำกับ ติดตาม ประเมินผล การจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
20 รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
21 รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผู้ดูแลระบบ
22 โครงการครูดีของแผ่นดิน โครงการเด็กดีของแผ่นดิน และโครงการศึกษานิเทศก์ดีของแผ่นดิน กลุ่มพัฒนาการศึกษา
23 ซักซ้อมความเข้าใจการแต่งเครื่องแบบลูกเสือ ยุวกาชาด กลุ่มพัฒนาการศึกษา
24 ประชาสัมพันธ์โครงการก้าวท้าใจ Season3 กลุ่มพัฒนาการศึกษา
25 การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรผู้อำนวยการฝึกอบรมยุวกาชาด กลุ่มพัฒนาการศึกษา
26 การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชา หลักสูตรผู้อำนวยการฝึกอบรมยุวกาชาด(รุ่นพิเศษ) กลุ่มพัฒนาการศึกษา
27 ส่งสำเนาหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ
28 แบบประเมินพฤติกรรมสุขภาพนักเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ระลอกใหม่ในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (กรณีนักเรียนติดเชื้อยืนยัน) กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
29 การลงพื้นที่ตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติ รอบที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และการติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) ภาคเรียนที่ 1/2564 กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
30 การเผยแพร่ผลงานวิจัยฯ ของสำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มพัฒนาการศึกษา
31 รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เขตตรวจราชการที่ 9 กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
32 รายงานการประเมินความเสี่ยงทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผู้ดูแลระบบ
33 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการติดตาม ประเมินผล และรายงานการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นสู่การปฏิบัติระดับพื้นที่ เขตตรวจราชการที่ ๙ กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
34 รายละเอียดตัวชี้วัดตามองค์ประกอบหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก คัดสรร ผู้ขอรับทุนการศึกษาพระราชทาน (ม.ท.ศ.) รุ่นที่ ๑๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ กลุ่มพัฒนาการศึกษา
35 รายงานผลการลงพื้นที่ตรวจราชการ 2-4 มีนาคม 2564 พื้นที่จังหวัดสระแก้ว ปราจีนบุรี และนครนายก กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
36 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (แผนใช้เงิน) กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา
37 การตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
38 การลงพื้นที่ตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
39 การกำกับ ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 2/2563 (เดือนกุมภาพันธ์ – 9 เมษายน 2564) กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
40 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับติดตามการจัดการเรียนการสอนฯ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 2/2563 พื้นที่รับผิดชอบสำนักงานศึกาษาธิการภาค 9 กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
41 นโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
42 คำสั่งมอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการรัรบผิดชอบเขตตรวจราชการ ที่ สป.31/2564 กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
43 คำสั่งมอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบการตรวจราชการฯ ตามนโยบายเฉพาะด้าน (Agenda Based) ที่ สป.38/2564 กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
44 คำสั่ง แต่งตั้งรองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 2798/2563 กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
45 คำสั่งมอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการรัรบผิดชอบเขตตรวจราชการ ที่ สป.1064/2563 กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
46 คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ สป.896/2563 กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
47 ประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ
48 ประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ
49 ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา และดัชนีทางการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 ปีการศึกษา 2563 กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา
50 เผยแพร่เอกสารงานวิชาการ เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนโครงการ TFE (Teams For Education) ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 17 กลุ่มพัฒนาการศึกษา
51 กำหนดการตรวจราชการเพื่อติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หลังเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 (เดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2563) กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
52 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลและสารสนเทศผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560-2562 ภายใต้โครงการ TFE (Teams For Education) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กลุ่มพัฒนาการศึกษา
53 รายงานผลการดำเนินงานโครงการ TFE (Teams For Education) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กลุ่มพัฒนาการศึกษา
54 การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวง ทุนรัฐบาลฯ และทุนอื่นๆ ประจำปี 2564 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) กลุ่มพัฒนาการศึกษา
55 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาระดับภาค ปี พ.ศ. 2563-2565 (ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2564) สานักงานศึกษาธิการภาค 9 กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา
56 รายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๙ รอบที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
57 รายงานการติดตามประเมินผลนโยบายที่เป็นจุดเน้นเฉพาะด้าน (Agenda Based) โครงการโรงเรียนคุณภาพ ประจำตำบล (๑ ตำบล ๑ โรงเรียนคุณภาพ) กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
58 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (แผนขอเงิน) กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา
59 การติดตามประเมินผลนโยบายที่เป็นจุดเน้นเฉพาะด้าน (Agenda Based) โครงการโรงเรียนคุณภาพ ประจำตำบล (๑ ตำบล ๑ โรงเรียนคุณภาพ) กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
60 รายงานผลการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามแบบ รต. 63 (รอบที่ 2) สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
61 แบบสอบถาม เรื่อง การจัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผล และเป็นขั้นตอน Coding กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
62 กำหนดการตรวจราชการเพื่อติดตามประเมินผลการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในสถานศึกษาและนโยบายการจัดการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ทัศนคติที่ถูกต้อง โดยใช้กระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
63 การตรวจราชการและติดตามประเมินผลตามนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agenda Based) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
64 รายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๙ รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
65 รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agenda Based) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
66 การติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ของกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข หลังเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
67 แบบติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ (ด้านการจัดการเรียนรู้ด้วย STEM Education) ของสถานศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
68 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 2 กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา
69 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 2 ผู้ดูแลระบบ
70 ประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ
71 ส่งสำเนาหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ
72 รายงานการประเมินความเสี่ยงเรื่องรถราชการ กลุ่มอำนวยการ
73 คู่มือการจัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ศธภ. 9 กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา
74 รายงานผลการตรวจ ติดตาม นโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID –๑๙) เขตตรวจราชการที่ ๙ กรณีพิเศษ (พงษ์พิศาล ชินสำราญ) กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
75 รายงานผลการตรวจ ติดตามนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) ในภาพรวมระดับภาค กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
76 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี กลุ่มอำนวยการ
77 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมารประจำปี รอบ 6 เดือน กลุ่มอำนวยการ
78 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี กลุ่มอำนวยการ
79 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน กลุ่มอำนวยการ
80 คู่มือการตรวจราชการ เขตตรวจราชการที่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
81 ประชาสัมพันธ์ ผู้ดูแลระบบ
82 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา
83 แผนจัดซื้อจัดจ้าง 2563 กลุ่มอำนวยการ
84 ประกาศผู้ชนะเสนอราคางานปรับปรุงระบบไฟฟ้ งานปรับปรุงอาคาร กลุ่มอำนวยการ
85 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาแอร์ และคอมพิวเตอร์ กลุ่มอำนวยการ
86 ประกาศเชิญชวนครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ทีวี กล้องวงจรปิด กลุ่มอำนวยการ
87 ประกาศเชิญชวนงานปรับปรุงอาคาร กลุ่มอำนวยการ
88 ประกาศเชิญชวนงานก่อสร้างระบบไฟฟ้า กลุ่มอำนวยการ
89 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาระดับภาค ปี พ.ศ. 2562 - 2565 กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา
90 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กลุ่มบริหารงานบุคคล
91 รายงานผลการตรวจราชการกรณีปกติ ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบที่ 1 เขตตรวจราชการที่ 9 กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
92 แผนปฏิบัติการตรวจราชการ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ ๙ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
93 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (แผนใช้เงิน) กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา
94 คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป 179/2563 เรื่อง มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบเขตตรวจราชการ กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
95 ส่งสำเนาหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ
96 ประกา่ศกระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มอำนวยการ
97 ประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ
98 ประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ
99 การตรวจราชการ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ ๙ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
100 ส่งสำเนาหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ
101 รายงานควบคุมภายใน ของสำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มอำนวยการ
102 ส่งสำเนาหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ
103 ประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ
104 ประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ
105 คำสั่ง สป.ศธ. กลุ่มอำนวยการ
106 ประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ
107 การเปิดรับโครงการขอรับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กลุ่มพัฒนาการศึกษา
108 การประเมินสถานศึกษาพอเพียงและศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา กลุ่มพัฒนาการศึกษา
109 การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ปี 2563 ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน - 27 ธันวาคม 2562 กลุ่มพัฒนาการศึกษา
110 เอกสารขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา (ศรร.) กลุ่มพัฒนาการศึกษา
111 เอกสารขับเคลื่อนสถานศึกษาพอเพียง (สถพ.1 - สถพ.4) และขั้นตอนการประเมินสถานศึกษาพอเพียง กลุ่มพัฒนาการศึกษา
112 คู่มือแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการศึกษา กลุ่มพัฒนาการศึกษา
113 ส่งสำเนาหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ
114 ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 ปีการศึกษา 2562 กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา
115 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาระดับภาค ปี พ.ศ. 2563 - 2565 กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา
116 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 9(ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี) ฉบับทบทวน กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา
117 ประกา่ศ กลุ่มอำนวยการ
118 รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการติดตามและประเมินผลแบบมีส่วนร่วมให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลและสอดคล้องกับทิศทางการปฏิรูปการศึกษาของประเทศในยุคประเทศไทย 4.0 กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
119 ประกา่ศ กลุ่มอำนวยการ
120 ส่งสำเนาหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ
121 เอกสารรายงานผลการดำเนินงานโครงการ TFE (Teams For Education) สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กลุ่มพัฒนาการศึกษา
122 ประกา่ศ กลุ่มอำนวยการ
123 เอกสารรายงานผลการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาตามนโยบายการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
124 รายงานผลการตรวจราชการกรณีปกติ ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เขตตรวจราชการที่ 9 กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
125 การกรอกข้อมูลระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการและติดตามประเมินผล (e-Inspection) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
126 ขอความอนุเคราะห์กรอกแบบสำรวจงานวิจัยเรื่องการพัฒนาแบบวัดทัศนคติในการทำงานและความจงรักภักดีต่อองค์กร กรณีศึกษาสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
127 รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
128 กำหนดการ การติดตามประเมินผลการดำเนินงานการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โครงการ TFE กลุ่มพัฒนาการศึกษา
129 เอกสารบรรยายประกอบการประชุม โครงการ TFE (Teams For Education) ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 ฯ กลุ่มพัฒนาการศึกษา
130 การติดตามและประเมินผลโครงการส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานตามพระราโชบายฯ กลุ่มอำนวยการ
131 คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
132 แบบรายงานผลการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (เพิ่มเติม) กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
133 เชิญการประชุมโครงการ TFE (Teams For Education) ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 (ภาค ๓ เดิม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ศธจ.ในพื้นที่) กลุ่มพัฒนาการศึกษา
134 ประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ
135 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาสที่ 2 กลุ่มอำนวยการ
136 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาสที่ 1 กลุ่มอำนวยการ
137 ชื่อเอกสาร : รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 3 กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา
138 ชื่อเอกสาร : รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา
139 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา
140 ประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ
141 แบบรายงานการตรวจราชการฯ ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (แบบ รต. ๖๒) กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
142 การรายงานการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (แบบ รต. ๖๒) กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
143 การตรวจราชการ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ ๙ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
144 ประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ
145 ประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ
146 คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป.408/2562 มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบเขตตรวจราชการ กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
147 คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป.407/2562 มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการฯ ตรวจเฉพาะด้าน (Agenda Based) กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
148 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องสถานที่จัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาค สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 7 มีนาคม 2562 กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
149 คำสั่ง 286/2562 เรื่อง มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจราชการฯ เฉพาะด้าน (Agenda Based) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
150 คำสั่ง 285/2562 เรื่อง มอบหมายผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบเขตตรวจราชการ กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
151 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มอำนวยการ
152 หลักเกณฑ์การพิจาณาการขออนุญาตใช้ตราสัญญลักษณ์พระราชะิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 กลุ่มอำนวยการ
153 แนวทางการบูรณาการเพื่อติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินการรรณรงค์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การเลือกตั้้งฯ กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
154 ขอส่งสำเนาหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ
155 แบบติดตามนโยบายการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา (Agenda Based) กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
156 แบบรายงานการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
157 เชิญประชุมโครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย(อนุบาล 1-3) กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
158 คำสั่งแต่งตั้งรองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
159 ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงาน กกต. กลุ่มอำนวยการ
160 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงานศึกษาธิการภาค 3 (2/2) กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา
161 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงานศึกษาธิการภาค 3 (1/2) กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา
162 ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปี 2562 ของการประปานครหลวง กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
163 (ร่าง)ข้อเสนอนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
164 แจ้งเชิญประชุมการจัดทำเครื่องมือการพัฒนารูปแบบการติดตามและประเมินผลฯ จังหวัดนครนายก กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
165 แนวทางคำรับรองฯสำนักงานศึกษาธิการภาค 3 ปี พ.ศ. 2562 กลุ่มอำนวยการ
166 ข้อมูลสารสนเทศ ปี 2561 กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา
167 เอกสารรายงานการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย (อนุบาล 1-3) กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
168 เอกสารประกอบการประชุมการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 61 กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
169 มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบเขตตรวจราชการ กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
170 เอกสารแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ไฟล์3) กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา
171 เอกสารแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ไฟล์ 2) กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา
172 เอกสารแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562(ไฟล์1) กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา
173 ขอส่งสำเนาหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ
174 ประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ
175 ย้ายข้าราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล
176 กำหนดเงื่อนไข ขอบเขต และมาตรฐานของผลงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงานของบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ สายงานทรัพยากรบุคคล วิชาการเงินและบัญชี วิชาการตรวจสอบภายใน และวิชาการพัสดุ กลุ่มบริหารงานบุคคล
177 รับโอนข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการ สังกัดสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มบริหารงานบุคคล
178 กำหนดเงื่อนไข ขอบเขต และมาตรฐานของผลงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงานของบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ สายงานนิติการ กลุ่มบริหารงานบุคคล
179 กำหนดเงื่อนไข ขอบเขต และมาตรฐานของผลงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงานของบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ สายงานประชาสัมพันธ์และสายงานจัดการงานทั่วไป กลุ่มบริหารงานบุคคล
180 กำหนดเงื่อนไข ขอบเขต และมาตรฐานของผลงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงานของบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ สายงานวิเทศสัมพันธ์และสายงานนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มบริหารงานบุคคล
181 การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล
182 การแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน กลุ่มบริหารงานบุคคล
183 ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยและการออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล
184 รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่ง พรบ.ป้อกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559 กลุ่มบริหารงานบุคคล
185 แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ
186 ขอส่งสำเนาหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ
187 ขอส่งสำเนาหนังสือหน่วยงานภายนอกเพื่อประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ
188 กำหนดเงื่อนไข ขอบเขต และมาตรฐานของผลงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงานของบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มบริหารงานบุคคล
189 ประกาศคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 3 กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา
190 เอกสารรายงานผลการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาตามนโยบายการตรวจราชการ รอบที่ 2/2561 และเอกสารรายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 3 รอบที่ 2/2561 กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
191 ประกาศคณะกรรมการ พ.ส.ธ. กลุ่มอำนวยการ
192 ขอส่งสำเนาหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ
193 ขอส่งสำเนาหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ
194 ขอส่งสำเนาหนังสือหน่วยงานภายนอกเพื่อประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ
195 ขอส่งสำเนาหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ
196 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 และ 15 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559 กลุ่มบริหารงานบุคคล
197 แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล
198 เกณฑ์การประเมินสำหรับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มบริหารงานบุคคล
199 ขอส่งสำเนาหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ
200 ขอส่งสำเนาหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ
201 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559 กลุ่มบริหารงานบุคคล
202 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 และ 15 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559 กลุ่มบริหารงานบุคคล
203 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภทอำนวยการ กลุ่มบริหารงานบุคคล
204 เกณฑ์การประเมิน การบันทึกข้อมูลในระบบ E-Inspection ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
205 หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นผู้สอบแข่งขันได้ มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย กลุ่มบริหารงานบุคคล
206 ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรประจำสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มบริหารงานบุคคล
207 หลักเกณฑ์และวิธีการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น ซึ่งเป็นผู้สอบแข่งขันได้ มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กลุ่มบริหารงานบุคคล
208 แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ สถาบันส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แห่งประเทศไทย กลุ่มอำนวยการ
209 ขอส่งสำเนาหนังสือหน่วยงานภายนอกเพื่อประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ
210 แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี กลุ่มอำนวยการ
211 แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย กลุ่มอำนวยการ
212 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล
213 ปฏิทินการตรวจราชการ รอบที่ 2 ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 3 กรณีปกติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
214 คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการตรวจราชการ E - Inspection System กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
215 การตรวจราชการ ของผู้ตรวจราชฯ เขตตรวจราชการที่ 3 กรณีปกติ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2561 กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
216 เผยแพร่ร่างพระราชบัญญัติจั้งตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่......) พ.ศ......... กลุ่มบริหารงานบุคคล
217 รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพรบ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินฯ พ.ศ.2559 กลุ่มบริหารงานบุคคล
218 แบบรายงานผลการตรวจราชการฯ รต 2/61 กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
219 รับสมัครเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล
220 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มบริหารงานบุคคล
221 รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพรบ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินฯ พ.ศ.2559 กลุ่มบริหารงานบุคคล
222 รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 15 แห่งพรบ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินฯ พ.ศ.2559 กลุ่มบริหารงานบุคคล
223 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มบริหารงานบุคคล
224 ข้าราชการและลูกจ้างประจำพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ กลุ่มบริหารงานบุคคล
225 รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพรบ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินฯ พ.ศ.2559 กลุ่มบริหารงานบุคคล
226 รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพรบ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินฯ พ.ศ.2559 กลุ่มบริหารงานบุคคล
227 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจนำไปสู่การทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล
228 รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 ตามประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ 5/2561 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล
229 หนังสือแจ้งเวียน กลุ่มอำนวยการ
230 ส่งสำเนาหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ
231 ประกาศรายชื่อและผลงานผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อรับเงินประจำตำแหน่งสายงานวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มบริหารงานบุคคล
232 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 ตามประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ 4/2561 ลงวันที่ 18 เม.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล
233 บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2561 กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ มกราคม 2561 กลุ่มอำนวยการ
234 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรมบัญชีกลาง กองการพัสดุภาครัฐ กลุ่มอำนวยการ
235 รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 และ 15 ตามประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ 3/2561 ลว 3 เม.ย. 61 และประกาศ ปปง. ที่ 2/2561 ลว 4 เม.ย. 61 กลุ่มบริหารงานบุคคล
236 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูฯเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด กลุ่มบริหารงานบุคคล
237 รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 ตามประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ 2/2561 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล
238 รายงานการติดตามประเมินผลการดำเนินการจัดการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
239 เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มบริหารงานบุคคล
240 มาตรการป้องกันการทุจริตในการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทน กลุ่มบริหารงานบุคคล
241 ระเบียบกระทรวงการคลังและคู่มือการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ กลุ่มอำนวยการ
242 รายชื่อสถาบันอุดมศึกษา/มหาวิทยาลัย ในสำนักงานศึกษาธิการภาค 3 กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา
243 รายงานผลการตรวจราชการ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ ๓ กรณีปกติ รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
244 แจ้งประชาสัมพันธ์ กลุ่มบริหารงานบุคคล
245 แจ้งประชาสัมพันธ์ กลุ่มบริหารงานบุคคล
246 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่เอกสารรายงานวิจัยฉบับย่อ กลุ่มอำนวยการ
247 ประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ
248 ประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ
249 ประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ
250 ส่งสำเนาหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 6 ฉบับ กลุ่มอำนวยการ
251 หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี การฝึกอบรม สัมมนา การโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจ้างที่ปรึกษา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา
252 หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารษณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา
253 แบบบันทึกเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา
254 ประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ
255 ประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ
256 แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานของรัฐ กลุ่มอำนวยการ
257 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกตามมาตรา 7 ตามประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 1/2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล
258 ประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ
259 ประกาศคณะกรรมการ พ.ส.ธ. กลุ่มอำนวยการ
260 ส่งสำเนาหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ
261 ส่งสำเนาหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ
262 ส่งสำเนาหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ
263 เครื่องมือตรวจ นิเทศ ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษา ในสำนักงานศึกษาธิการภาค 3 กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
264 แผนปฏิบัติการตรวจราชการ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
265 แจ้งประชาสัมพันธ์ การรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 กลุ่มอำนวยการ
266 ประชาสัมพันธ์สมุดภาพอินโฟกราฟิคกฎหมาย กลุ่มบริหารงานบุคคล
267 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 7 ตามประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 9/2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล
268 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 15 ตามประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ 7/2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล
269 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกตามมาตรา 6 ตามประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ 24/2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล
270 แจ้งประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ
271 คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มอำนวยการ
272 วิธีการกรอกแบบรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา
273 แบบรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (แนบ 2) กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา
274 แบบรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (แนบ 1) กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา
275 คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการภาค 3 เรื่องแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มในสำนักงานศึกษาธิการภาค 3 กลุ่มอำนวยการ
276 คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการภาค 3 เรื่องกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของข้าราชการ ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว กลุ่มอำนวยการ
277 เอกสารรายงานการตรวจราชการกรณีปกติ งวดที่ 2 กระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
278 การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี พ.ศ.2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล
279 รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่ง พรบ.ป้อกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559 กลุ่มบริหารงานบุคคล
280 ปฏิทินการปฏิบัติงานสำนักงานศึกษาธิการภาค 3 กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา
281 ปฏิทินการปฏิบัติงานสำนักงานศึกษาธิการภาค 3 ผู้ดูแลระบบ
282 คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป 1828/2560 เรื่อง นโยบายการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
283 คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป 1828/2560 เรื่อง นโยบายการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ผู้ดูแลระบบ
284 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 /2560 ศธจ.นครนายก กลุ่มบริหารงานบุคคล
285 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 /2560 ศธจ.สระแก้ว กลุ่มบริหารงานบุคคล
286 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 /2560 ศธจ.ปราจีนบุรี กลุ่มบริหารงานบุคคล
287 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 /2560 ศธจ.ฉะเชิงเทรา กลุ่มบริหารงานบุคคล
288 คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป1754/2560 เรื่อง มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบเขตตรวจราชการ กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
289 แผนพัฒนาการศึกษาในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา
290 ข้อมูลผู้บริหารและผู้อำนวยการกลุ่มของศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบสำนักงานศึกษาธิการภาค 3 กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา
291 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา
292 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา
293 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา
294 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครนายก กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา
295 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา
296 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครนายก (สอบครูผู้ช่วย) กลุ่มบริหารงานบุคคล
297 ข้อมูลติดต่อสำนักงานศึกษาธิการภาค 3 กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา
298 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี (สอบครูผู้ช่วย) กลุ่มบริหารงานบุคคล
299 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ (สอบครูผู้ช่วย) กลุ่มบริหารงานบุคคล
300 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา (สอบครูผู้ช่วย) กลุ่มบริหารงานบุคคล
301 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว (สอบครูผู้ช่วย) กลุ่มบริหารงานบุคคล
302 การปรับราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ กลุ่มบริหารงานบุคคล
303 การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กลุ่มบริหารงานบุคคล
304 เอกสาร คู่มือการสร้างแบบสอบถามออนไลน์ และการแปลงแบบสอบถามออนไลน์เป็น QR Code กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
305 แบบรายงานการตรวจราชการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการปีงบประมาณ 2561 (นโยบายที่ 1-13) กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
306 (ร่าง) คู่มือการตรวจราชการ และการติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
307 (ร่าง) แผนการตรวจราชการ การติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
308 คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การตรวจ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายที่เป็นจุดเน้นพิเศษเฉพาะด้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
309 รายชื่อโรงเรียน ICU เขตพื้นที่การศึกษา เขตตรวจราชการที่ 3 กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
310 ปฏิทินกำหนดออกประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ สนง.ศธจ.ในพื้นที่ สนง.ศธภ.3 กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
311 รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา6 และ 15 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 ผู้ดูแลระบบ
312 รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 7 แห่ง พรบ.ป้อกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559 กลุ่มบริหารงานบุคคล
313 รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่ง พรบ.ป้อกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559 กลุ่มบริหารงานบุคคล
314 ทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยหัวเฉียว กลุ่มบริหารงานบุคคล
315 ผู้ประสานงานกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ศธจ.ในพื้นที่ความรับผิดชอบ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๓ กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
316 แผนปฏิบัติการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตรวจราชการและติดตามประเมินผล
317 แบบการติดตามฯ รอบที่ ๒ ตรวจราชการและติดตามประเมินผล
318 แบบนำเสนอผลการปฏิบัติงานของศึกษาธิการจังหวัดและหน่วยงานผู้รับการตรวจราชการ ตามนโยบายการตรวจรอบที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตรวจราชการและติดตามประเมินผล
319 การรับสมัครคัดเลือกเพื่อเกลี่ยอัตรากำลังในการรองรับการจัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด กลุ่มบริหารงานบุคคล
320 ทำเนียบสมุดโทรศัพท์ กลุ่มอำนวยการ
321 ขอส่งเครื่องมือการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่@ กลุ่มอำนวยการ
322 ขอข้อมูลในการจัดทำทำเนียบประสานงานเครือข่ายการตรวจราชการ กลุ่มอำนวยการ
323 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรมหัวข้อFree Online Serviceเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน กลุ่มอำนวยการ
324 คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มอำนวยการ
325 การอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร กลุ่มอำนวยการ
326 โครงการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2559 กลุ่มอำนวยการ
327 แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงแรงงาน กลุ่มอำนวยการ
328 แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานปปง. กลุ่มอำนวยการ
329 แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ
330 แนวปฏิบัติในการจัดกิจกรรมในช่วงปีใหม่ กลุ่มอำนวยการ
331 การจัดประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 61 พ.ศ. 2560 กลุ่มอำนวยการ
332 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการส่งสำเนาหนังสือสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาแจ้งประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการคุรุสภา กลุ่มอำนวยการ
333 คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการมอบอำนาจในการบริหารราชการในต่างประเทศ กลุ่มอำนวยการ
334 เกณฑ์การประเมินสำหรับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มอำนวยการ
335 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการแจ้งความประสงคฺ์จะรับสมัครคัดเลือกข้าราชการระดับปฏิบัติงาน เพื่อย้าย โอน ไปดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ระดับปฏิบัติงาน กลุ่มอำนวยการ
336 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการแจ้งความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯประจำปี ๒๕๖๐ กลุ่มอำนวยการ
337 กรมราชทัณฑ์ได้ขยายระยะเวลาการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน กลุ่มอำนวยการ
338 การรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.๑)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ กลุ่มอำนวยการ