ข้อมูล���������������������������������������������������������������������������������������������������
ทำเนียบ���������������������������������������������������������������������������������������������������
สำนักงานศึกษาธิการภาค 9นายวรวุฒิ รัตนบริรักษ์
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผลนางสาวอัจฉรา สำราญเฟื่องสุข
นักวิชาการศึกษาชำนาญการนางประภาวดี โกสิยารักษ์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการนางภัทรานิษฐ์ งามวงศ์น้อย
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ