ข้อมูลกลุ่มอำนวยการ
ทำเนียบกลุ่มอำนวยการ
สำนักงานศึกษาธิการภาค 9นายโชคชัย พรหมมาก
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการนางอินทิภา อ่อนนวล
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการนางสาวสำรวย เฉิดจินดา
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการนางสาวอรัญญิกา ลัทธิคุณ
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการนางสาวสมนพร มูลสาร
พนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี