ข้อมูลผู้อำนวยการกลุ่ม
ทำเนียบผู้อำนวยการกลุ่ม
สำนักงานศึกษาธิการภาค 9นายโชคชัย พรหมมาก
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการนางจันทรา เกียรติลุนสงฆ์
ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษานายวรวุฒิ รัตนบริรักษ์
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผลนายวรพงษ์ ครุฑปราการ
ผู้อำนวยการกลุ่มนิติการนายเสฐียรพงษ์ แก้ววิมล
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลนางกชกร คัตตพันธ์ อาสิฬ์เฎร์
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา