ข้อมูล���������������������������������������������������������
ทำเนียบ���������������������������������������������������������
สำนักงานศึกษาธิการภาค 9นายเสฐียรพงษ์ แก้ววิมล
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลนายวรพงษ์ ครุฑปราการ
นิติกรชำนาญการพิเศษนางสาววิริยาภรณ์ เฉิดฉันท์พิพัฒน์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ