ข้อมูล���������������������������������������������������
ทำเนียบ���������������������������������������������������
สำนักงานศึกษาธิการภาค 9นายไสว สารีบท
ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้วนายเศรษฐา เสนะวงศ์
ศึกษาธิการจังหวัดตราดว่าที่ร้อยตรี พูนศักดิ์ พระรัตภูมี
ศึกษาธิการจังหวัดนครนายกนายณัทชัย ใจเย็น
ศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรีสิบโท ไชยยันต์ เกิดเหมาะ
ศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี