ข้อมูล���������������������������������������������
ทำเนียบ���������������������������������������������
สำนักงานศึกษาธิการภาค 9นายอนุรักษ์ สังข์ไว
พนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถยนต์นายทิวา ไชยเลิศ
พนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถยนต์นางลฎาภา แปลงสมบูรณ์
พนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติหน้าที่แม่บ้าน