ข้อมูล���������������������������������������������
ทำเนียบ���������������������������������������������
สำนักงานศึกษาธิการภาค 9นางสาวธารารัตน์ ไตรโภค
พนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุนางสาวฤทัยรัตน์ รู้รอบดี
พนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติหน้าที่ธุรการนายอนุรักษ์ สังข์ไว
พนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถยนต์นายทิวา ไชยเลิศ
พนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถยนต์นางลฎาภา แปลงสมบูรณ์
พนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติหน้าที่แม่บ้าน