ล่าสุด วัน/เดือน/ปี รายละเอียด ผู้ส่ง
02/11/2564 แผนที่นำทางการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4 Roadmap) ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 ปีงบประมำณ พ.ศ.2564 กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา
02/11/2564 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา
08/03/2564 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (แผนใช้เงิน) กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา
09/12/2563 ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา และดัชนีทางการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 ปีการศึกษา 2563 กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา
26/10/2563 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาระดับภาค ปี พ.ศ. 2563-2565 (ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2564) สานักงานศึกษาธิการภาค 9 กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา
10/09/2563 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (แผนขอเงิน) กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา
22/06/2563 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 2 กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา