ล่าสุด วัน/เดือน/ปี รายละเอียด ผู้ส่ง
22/06/2563 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 2 กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา
22/06/2563 คู่มือการจัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ศธภ. 9 กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา
11/06/2563 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา
10/06/2563 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาระดับภาค ปี พ.ศ. 2562 - 2565 กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา
23/03/2563 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (แผนใช้เงิน) กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา
04/11/2562 ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 ปีการศึกษา 2562 กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา
04/11/2562 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาระดับภาค ปี พ.ศ. 2563 - 2565 กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา