ล่าสุด วัน/เดือน/ปี รายละเอียด ผู้ส่ง
29/06/2564 ส่งสำเนาหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ
16/12/2563 ประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ
16/12/2563 ประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ
22/06/2563 ประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ
22/06/2563 ส่งสำเนาหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ
22/06/2563 รายงานการประเมินความเสี่ยงเรื่องรถราชการ กลุ่มอำนวยการ
15/06/2563 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี กลุ่มอำนวยการ