ล่าสุด วัน/เดือน/ปี รายละเอียด ผู้ส่ง
09/06/2563 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กลุ่มบริหารงานบุคคล
04/10/2561 ย้ายข้าราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล
04/10/2561 กำหนดเงื่อนไข ขอบเขต และมาตรฐานของผลงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงานของบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ สายงานทรัพยากรบุคคล วิชาการเงินและบัญชี วิชาการตรวจสอบภายใน และวิชาการพัสดุ กลุ่มบริหารงานบุคคล
03/10/2561 รับโอนข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการ สังกัดสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มบริหารงานบุคคล
03/10/2561 กำหนดเงื่อนไข ขอบเขต และมาตรฐานของผลงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงานของบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ สายงานนิติการ กลุ่มบริหารงานบุคคล
03/10/2561 กำหนดเงื่อนไข ขอบเขต และมาตรฐานของผลงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงานของบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ สายงานประชาสัมพันธ์และสายงานจัดการงานทั่วไป กลุ่มบริหารงานบุคคล
03/10/2561 กำหนดเงื่อนไข ขอบเขต และมาตรฐานของผลงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงานของบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ สายงานวิเทศสัมพันธ์และสายงานนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มบริหารงานบุคคล