ล่าสุด วัน/เดือน/ปี รายละเอียด ผู้ส่ง
21/12/2564 การตรวจราชการเพื่อติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการด้านสาธารณสุขในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ (เดือนธันวาคม ๒๕๖๔ - มกราคม ๒๕๖๔) จังหวัดจันทบุรี กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
16/12/2564 การตรวจราชการเพื่อติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการด้านสาธารณสุขในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ (เดือนธันวาคม ๒๕๖๔ - มกราคม ๒๕๖๔) จังหวัดสระแก้ว กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
22/11/2564 กำหนดการตรวจราชการเพื่อติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการด้านสาธารณสุขในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ (เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔) กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
25/10/2564 การรายงานข้อมูลการฉีดวัคซีนผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด พื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค ๙ กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
25/10/2564 รายงานผลการฉีดวัคซีนผู้เรียน ภาคเรียน 2/2564 พื้นที่เขตตรวจราชการที่ 9 กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
19/10/2564 การรายงานผลการกำกับ ติดตาม ประเมินผล การจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
19/10/2564 รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล