ล่าสุด วัน/เดือน/ปี รายละเอียด ผู้ส่ง
10/08/2563 การตรวจราชการและติดตามประเมินผลตามนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agenda Based) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
05/08/2563 รายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๙ รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
08/07/2563 รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agenda Based) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
01/07/2563 การติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ของกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข หลังเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
30/06/2563 แบบติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ (ด้านการจัดการเรียนรู้ด้วย STEM Education) ของสถานศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
17/06/2563 รายงานผลการตรวจ ติดตาม นโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID –๑๙) เขตตรวจราชการที่ ๙ กรณีพิเศษ (พงษ์พิศาล ชินสำราญ) กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
16/06/2563 รายงานผลการตรวจ ติดตามนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) ในภาพรวมระดับภาค กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล