ล่าสุด วัน/เดือน/ปี รายละเอียด ผู้ส่ง
19/02/2564 การตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
19/02/2564 การลงพื้นที่ตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
10/02/2564 การกำกับ ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 2/2563 (เดือนกุมภาพันธ์ – 9 เมษายน 2564) กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
29/01/2564 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับติดตามการจัดการเรียนการสอนฯ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 2/2563 พื้นที่รับผิดชอบสำนักงานศึกาษาธิการภาค 9 กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
28/01/2564 นโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
28/01/2564 คำสั่งมอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการรัรบผิดชอบเขตตรวจราชการ ที่ สป.31/2564 กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
28/01/2564 คำสั่งมอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบการตรวจราชการฯ ตามนโยบายเฉพาะด้าน (Agenda Based) ที่ สป.38/2564 กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล