ล่าสุด วัน/เดือน/ปี รายละเอียด ผู้ส่ง
25/06/2564 แบบประเมินพฤติกรรมสุขภาพนักเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ระลอกใหม่ในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (กรณีนักเรียนติดเชื้อยืนยัน) กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
23/06/2564 การลงพื้นที่ตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติ รอบที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และการติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) ภาคเรียนที่ 1/2564 กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
08/04/2564 รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เขตตรวจราชการที่ 9 กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
24/03/2564 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการติดตาม ประเมินผล และรายงานการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นสู่การปฏิบัติระดับพื้นที่ เขตตรวจราชการที่ ๙ กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
09/03/2564 รายงานผลการลงพื้นที่ตรวจราชการ 2-4 มีนาคม 2564 พื้นที่จังหวัดสระแก้ว ปราจีนบุรี และนครนายก กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
19/02/2564 การตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
19/02/2564 การลงพื้นที่ตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล