ล่าสุด วัน/เดือน/ปี รายละเอียด ผู้ส่ง
22/11/2562 การเปิดรับโครงการขอรับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กลุ่มพัฒนาการศึกษา
22/11/2562 การประเมินสถานศึกษาพอเพียงและศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา กลุ่มพัฒนาการศึกษา
21/11/2562 การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ปี 2563 ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน - 27 ธันวาคม 2562 กลุ่มพัฒนาการศึกษา
06/11/2562 เอกสารขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา (ศรร.) กลุ่มพัฒนาการศึกษา
06/11/2562 เอกสารขับเคลื่อนสถานศึกษาพอเพียง (สถพ.1 - สถพ.4) และขั้นตอนการประเมินสถานศึกษาพอเพียง กลุ่มพัฒนาการศึกษา
06/11/2562 คู่มือแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการศึกษา กลุ่มพัฒนาการศึกษา
07/10/2562 เอกสารรายงานผลการดำเนินงานโครงการ TFE (Teams For Education) สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กลุ่มพัฒนาการศึกษา