ข่าว ศธภ.9 Enews สำนักงานศึกษาธิการภาค 9

ศึกษาธิการภาค 9 ประกาศเดินหน้าขับเคลื่อนประชาคมการศึกษาจังหวัด (PEC) เพื่อเป็นฐานในการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่ภาค 9 อย่างเป็นเอกภาพ

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 529 ครั้ง ]


ศึกษาธิการภาค 9 ประกาศเดินหน้าขับเคลื่อนประชาคมการศึกษาจังหวัด (PEC) เพื่อเป็นฐานในการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่ภาค 9 อย่างเป็นเอกภาพ ศึกษาธิการภาค 9 ประกาศเดินหน้าขับเคลื่อนประชาคมการศึกษาจังหวัด (PEC) เพื่อเป็นฐานในการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่ภาค 9 อย่างเป็นเอกภาพ ศึกษาธิการภาค 9 ประกาศเดินหน้าขับเคลื่อนประชาคมการศึกษาจังหวัด (PEC) เพื่อเป็นฐานในการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่ภาค 9 อย่างเป็นเอกภาพ ศึกษาธิการภาค 9 ประกาศเดินหน้าขับเคลื่อนประชาคมการศึกษาจังหวัด (PEC) เพื่อเป็นฐานในการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่ภาค 9 อย่างเป็นเอกภาพ

โดย : ผู้ดูแลระบบ/ผู้ดูแลระบบ ศธภ.9


          เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ รองศึกษาธิการภาค 8 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 9 ได้กล่าวว่า ปัจจุบันจังหวัดในภาค 9 ทั้ง 5 จังหวัด ได้แก่ ปราจีนบุรี นครนายก สระแก้ว จันทบุรี และตราด ได้ดำเนินการจัดตั้งประชาคมการศึกษาจังหวัด (Provincial Education Community) หรือ PEC เพื่อบูรณาการการบริหารจัดการศึกษาในพื้นที่จังหวัด ครบทุกจังหวัดแล้ว และสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 จะได้จัดประชุมประชาคมการศึกษาจังหวัด (PEC) ดังกล่าวพร้อมกันทั้งหมด ในวันที่ 19 มีนาคม 2564 เพื่อทบทวนสร้างความเข้าใจ และกำหนดเป้าหมายภาพความสำเร็จร่วมกัน ในการพัฒนาการศึกษาในภาค 9 ให้มีความเป็นเอกภาพ และประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ประชาคมการศึกษาจังหวัด (PEC) จะเป็นฐานในการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาคประชาสังคม ให้การจัดการศึกษาทังในพื้นที่จังหวัดและภาค มีทิศทางที่ชัดเจน ตอบโจทย์การพัฒนาบริหารจังหวัดและภาค อย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ PEC จะเน้นหลักการประสาน 3 ประสาน คือ ประสานนโยบาย ประสานทรัพยากร และประสานการจัดกิจกรรมร่วมกัน อันจะนำไปสู่การจัดตั้งประชาคมการศึกษาภาค (REC) ในโอกาสต่อไป                                                                             

    ศึกษาธิการภาค 9 ประกาศเดินหน้าขับเคลื่อนประชาคมการศึกษาจังหวัด (PEC) เพื่อเป็นฐานในการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่ภาค 9 อย่างเป็นเอกภาพ ศึกษาธิการภาค 9 ประกาศเดินหน้าขับเคลื่อนประชาคมการศึกษาจังหวัด (PEC) เพื่อเป็นฐานในการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่ภาค 9 อย่างเป็นเอกภาพ ศึกษาธิการภาค 9 ประกาศเดินหน้าขับเคลื่อนประชาคมการศึกษาจังหวัด (PEC) เพื่อเป็นฐานในการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่ภาค 9 อย่างเป็นเอกภาพ ศึกษาธิการภาค 9 ประกาศเดินหน้าขับเคลื่อนประชาคมการศึกษาจังหวัด (PEC) เพื่อเป็นฐานในการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่ภาค 9 อย่างเป็นเอกภาพ