นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ รองศึกษาธิการภาค 8 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 9 ได้เป็นประธานเปิดประชุมและบรรยายพิเศษโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการสื่อสารความเชื่อมโยงและความสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแม่บท และการประเมินผลการดำเนินงานพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ ในระบบ eMENSCR
ศึกษาธิการภาค 9 บรรยายพิเศษ การขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาเชิงพื้นที่ระดับจังหวัดโดยองค์คณะบุคคล จังหวัดนครนายก
วันที่ 17 ธันวาคม 2562 ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดสระแก้ว นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ รองศึกษาธิการภาค 8 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 9 ได้บรรยายพิเศษ แนวทางการจัดตั้งประชาคมการศึกษาจังหวัด (PEC) หรือ Provincial Education Community ของจังหวัดสระแก้ว
วันที่ 11 ธันวาคม 2562 นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ รองศึกษาธิการภาค 8 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 9 ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการขับเคลื่อนจังหวัดต้นแบบการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ(ปราจีนบุรีโมเดล)
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ รองศึกษาธิการภาค 8 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 9 เป็นวิทยากรบรรยายทิศทางการบูรณาการและขับเคลื่อนการจัดการศึกษาในจังหวัดตราดให้มีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรมด้วยแนวทางการจัดตั้งประชาคมการศึกษาจังหวัดหรือPEC (Provincial Education Community)
วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 จัดประชุมเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ และกำกับ ติดตามงาน การบริหารการศึกษาของจังหวัดในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 9