เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สายด่วน 1374 กอ.รมน. รับแจ้งเหตุความมั่นคง
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบ IIT และ EIT ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 แจ้งช่องทางการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบและเรื่องราวต่างๆ เพื่อเปิดโอกาสให้สามารถเสนอแนะขั้นตอน วิธีการทำงาน หรือเรื่องราวต่างๆ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงกระบวนการทำงาน หรือปรับปรุงเรื่องอื่นๆได้ตามช่องทางที่แจ้งนี้
การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
รองศึกษาธิการภาค 3 เดินทางรับตำแหน่งใหม่