แสดงรายการ

ชื่อเอกสาร : รายงานผลการตรวจ ติดตามนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) ในภาพรวมระดับภาค
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid – ๑๙) ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดเปิดภาคเรียนในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ในการนี้ กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีนโยบายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและศึกษาธิการภาค เป็นผู้แทนกระทรวง ในการตรวจ ติดตาม ประเมินผลความพร้อมการเปิดภาคเรียน พร้อมกันนี้ได้ขอให้สำนักงานศึกษาธิการภาค รายงานผลการตรวจ ติดตามนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) ในภาพรวมระดับภาค ไปยังสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการทราบด้วย นั้น
ในการนี้ กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ดังนี้
๑. แจ้งหนังสือกำกับ ติดตาม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่ ดำเนินการรายงานข้อมูลในระบบ พร้อมทั้งรายงานข้อมูลตามแบบที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด มายังสำนักงานศึกษาธิการภาค ๙ ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด
๒. รวบรวมข้อมูลและสรุปข้อมูล การรายงาน รอบที่ ๑ ตามแบบรายงานที่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการกำหนด รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายมาพร้อมนี้
๓. ดำเนินการรายงานข้อมูลระดับภาค ในระบบการติดตามนโยบายการจัดการเรียนการสอน (COVID - ๑๙) สำนักงานศึกษาธิการภาค ๙ แบบรายงานผลการตรวจ ติดตามนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid – ๑๙) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของกระทรวงศึกษาธิการ ที่เว็บไซต์ www.covid.moe.go.th/app/ เรียบร้อยแล้ว

เอกสารประกอบ 1
เอกสารประกอบ 2
 
กลับไปหน้าก่อน...