แสดงรายการ

ชื่อเอกสาร : แบบติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ (ด้านการจัดการเรียนรู้ด้วย STEM Education) ของสถานศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ
นายวีระ  แข็งกสิการ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งได้รับมอบหมาย ให้ตรวจราชการ และติดตามประเมินผลตามนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agenda Based) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในประเด็นนโยบายการจัดการเรียนรู้ด้วย STEM Education ตามคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป. 202/2563 ลงวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2563 และได้ขอความอนุเคราะห์สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 ประสานงานสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่ รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายดังกล่าว
     เพื่อให้การดำเนินการตามนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agenda Based) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นไปตามแผนการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการและทันกำหนดเวลา จึงขอความอนุเคราะห์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 ดำเนินการตอบแบบสอบถามที่แนบพร้อมนี้ และขอความกรุณาส่งแบบติดตามฯ ที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้วมายังสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 หรือที่ E-mail : nfetakk@gmail.com ภายในวันที่ 8 กรกฎาคม 2563

เอกสารประกอบ 1
 
กลับไปหน้าก่อน...