แสดงรายการ

ชื่อเอกสาร : แบบสอบถาม เรื่อง การจัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผล และเป็นขั้นตอน Coding
ด้วย นายพีระ  รัตนวิจิตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ดำเนินการจัดทำเครื่องมือแบบสอบถาม เรื่อง การจัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผล และเป็นขั้นตอน Coding เพื่อศึกษาความเข้าใจของครูผู้สอนรายวิชาวิทยาการคำนวณ ที่มีต่อนโยบายการจัดการเรียนการสอน  วิทยาการคำนวณ Coding และเพื่อติดตามผลการดำเนินการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนรายวิชาวิทยาการคำนวณ นั้น


เพื่อให้การดำเนินการตามนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agenda Based) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นไปตามแผนการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงขอความอนุเคราะห์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค ๙ ดำเนินการประสานสถานศึกษาในพื้นที่ จำนวน ๕ แห่ง ตามรายละเอียดเอกสารคำชี้แจง โดยให้ครูผู้สอนรายวิชาวิทยาการคำนวณ สามารถตอบแบบสอบถามในระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ https://1th.me/BW4b3 หรือดาวน์โหลดแบบสอบถามรวมทั้งคำชี้แจงได้ตามไฟล์แนบท้ายนี้ โดยให้กรอกแบบสอบถามหรือส่งแบบสอบถามให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 3 กันยายน 2563

เอกสารประกอบ 1
 
กลับไปหน้าก่อน...